Obwieszczenie burmistrza Wołomina o wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie burmistrza Wołomina o wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego

Wołomin, 12 września 2017 r.
Burmistrz Wołomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi w Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami Legionów, Wileńską, 6-go Września i Żelazną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w części dot. dz. ew. nr 156, 157, 158, 167, 168, 169, 170, 171, 172 z obr. Wołomin 20

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),
art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXI-112/2012 z dnia 28 listopada 2012 r., uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XVII-7/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. i uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIX-38/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.,
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi w Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami Legionów, Wileńską, 6-go Września i Żelazną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w części dot. dz. ew. nr 156, 157, 158, 167, 168, 169, 170, 171, 172 z obr. Wołomin 20,
– w dniach od 25 września 2017 r. do 31 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 210,
w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego terenu położonego w rejonie ulic: Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi w Wołominie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 9 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego terenu położonego w Wołominie między ulicami Legionów, Wileńską, 6-go Września i Żelazną odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym – w części dot. dz. ew. nr 156, 157, 158, 167, 168, 169, 170, 171, 172 z obr. Wołomin 20 – odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że ww. projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym: z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262 ze zm.) na adres: wu@wolomin.org.pl – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.
Z up. Burmistrza
Wanda Grygo
Naczelnik Wydziału Urbanistyki

Plik do pobrania: obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu