Komitet rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji Gminy Wołomin wspiera działania Burmistrza Wołomina na obszarze rewitalizacji. Jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy
w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Wołomina.
Do zadań Komitetu Rewitalizacji należy przede wszystkim:
1) opiniowanie wszelkich zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania partycypacji w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,
4) opiniowanie raportów rocznych z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz raportu końcowego.

Regulamin Komitetu Rewitalizacji