Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

Zgodnie z art 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, należy do obligatoryjnych form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Podstawą prawną dla przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w Gminie Wołomin, jest
Uchwała Nr XL-88/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014 r. – w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje 2017 rok:

 • Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2017 r.”
  sprawozdanie
 • Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2017 r.”
  projekt uchwały
 • Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin.
  projekt uchwały
  zarządzenie
 • Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.
  projekt uchwały
  zarządzenie
 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin.
 • projekt uchwały
 • zarządzenie

Konsultacje 2018

 • Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Zarządzenie

Projekt programu z NGO 2018

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projekt programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

 • Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego

Zarządzenie

Projekt uchwały