Opieka nad dziećmi do lat 3

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U z 2011r. Nr 45 poz. 235 z późn.zm.) reguluje kwestie zakładania, prowadzenia, finansowania placówek w formie żłobka i klubu dziecięcego oraz zasady funkcjonowania dziennego opiekuna lub niani.

Żłobki i kluby dziecięce mogą prowadzić: gmina, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Gmina może zlecić osobie fizycznej wykonywanie usług opiekuna dziennego.

W ramach działalności żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, realizują funkcję: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Sprawy opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzone są w Wydziale Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, pok. 216, tel. (22) 763 30 72.

Opieka nad dziećmi do lat 3

1) Żłobki
Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku powyżej 20 tygodnia życia.
W żłobkach zapewniona jest opieka nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie. Na wniosek rodziców możliwe jest wydłużenie pobytu dziecka za dodatkową opłatą.
Na jednego opiekuna w żłobku może przypadać maksymalnie ośmioro dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, opiekun może opiekować się maksymalnie piątką dzieci. W żłobku musi być zapewnione wyżywienie. Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
Lokal przeznaczony na żłobek powinien składać się z co najmniej dwóch pomieszczeń, z czego jedno musi być przeznaczone na odpoczynek maluszków.

2) Kluby dziecięce
Do klubu dziecięcego mogą uczęszczać dzieci, które skończyły rok.
W klubie dziecięcym maluszki mogą przebywać do 5 godzin dziennie. Na  jednego opiekuna w żłobku może przypadać maksymalnie ośmioro dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, opiekun może opiekować się maksymalnie piątką dzieci. Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym.
Lokal przeznaczony na klub dziecięcy powinien posiadać co najmniej jedno pomieszczenie, a miejsce na odpoczynek może być wydzielone.

3) Rejestracja klubów dziecięcych i żłobków
Żłobki i kluby dziecięce prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn.zm.). Wymagane jest wpisanie żłobków i klubów dziecięcych do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta.
Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko, siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
3) miejsce prowadzenia placówki.
Wpisu dokonuje organ na podstawie pisemnego wniosku, oraz załączonych dokumentów:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu,
2) oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP i numerze identyfikacyjnym REGON, (o ile nadano),
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,
4) oświadczenie o niekaralności w przypadku osoby fizycznej.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
Wniosek o wpis w rejestr żłobków klubów dzieciecych

Wniosek o zmianie w rejestrze żłobków klubów dziecięcych

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków klubow dziecięcych
Do wglądu organu rejestrowego przedstawić należy:
1) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu,
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość  opłaty ustala Rada Gminy.
Uchwała
Wójt, burmistrz, prezydent wydają zaświadczenie o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru.
Zaświadczenie zawiera:
1) nazwę organu dokonującego wpisu do rejestru,
2) datę i numer wpisu,
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę,
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
Wójt, burmistrz lub prezydent może odmówić wpisu do rejestru w przypadku, gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia placówki,
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje, gdy:
1) podmiot złożył wniosek o wykreślenie z rejestru,
2) nie usunięto nieprawidłowości w wyznaczonym terminie w zakresie prowadzenia placówki,
3) przekazane we wniosku informacje oraz dołączona do niego dokumentacja jest niezgodna ze stanem faktycznym.
Wójt, burmistrz, prezydent sprawują nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

4) Dzienni opiekunowie
Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna, z którą gmina zawarła umowę zlecenia o świadczenie usługi.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi, które ukończyły 20 tydzień życia. Opiekun może zajmować się maksymalnie piątka dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, grupa ta wynosi maksymalnie 3 dzieci.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu do którego powsiada tytuł prawny. Gmina może udostępnić bądź wyposażyć odpowiednio lokal, w którym sprawowana będzie opieka  przez dziennego opiekuna.
Rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci. Maksymalna wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna ustala się w drodze uchwały rady gminy.
Burmistrz wybiera dziennym opiekunów na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 Nr 234, poz. 1536).
Burmistrz prowadzi wykaz dziennych opiekunów z którymi zawarł umowę. Wykaz jest jawny  i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.