Przedszkola

Aktualna wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży jednoznacznie potwierdza tezę, że pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Działania edukacyjne oraz stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka podejmowane w tym czasie, mają najlepszy wpływ miedzy innymi na pokonywanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, jak również wyrównywanie zaniedbań środowiskowych, gdyż w tym okresie kształtuje się większość wrodzonych predyspozycji oraz możliwości intelektualnych człowieka. Dotyczy to także zdolności uczenia się.

W ramach polskiego systemu oświaty dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia  organizuje się wychowanie przedszkolne prowadzone w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w których realizowane są programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową z tego zakresu. Organizacja wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gminy.

W Gminie Wołomin zamieszkuje ponad 2 tysiące dzieci w wieku przedszkolnym.

Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami oraz innymi formami wychowania przedszkolnego w Gminie Wołomin sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.