Stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów, studentów i doktorantów

Gmina Wołomin chce promować i wspierać swoich młodych, zdolnych i pracowitych mieszkańców. Także tych, którzy uczą się i osiągają sukcesy poza jej granicami. Są oni ambasadorami naszej gminy w miejscach, w których przebywają i realizują swoje pasje.
Korzystając z możliwości prawnych, jakie daje ustawa o systemie oświaty i ustawa o szkolnictwie wyższym, Rada Miejska w Wołominie ustanowiła:

Stypendia dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podst., gimn. i ponadgimnazjalnych

Stypendia naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich