Szkoły

Zgodnie z art. 15 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ( t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dzieci w wieku od 7 do 15 lat podlegają obowiązkowi szkolnemu, który realizuje się poprzez  naukę w szkole podstawowej i gimnazjum. W Gminie Wołomin zamieszkuje około 5 tysięcy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
Do zadań własnych gmin należy ustalenie sieci publicznych szkół i określenie ich obwodów (zasięgów terytorialnych) w taki sposób, aby umożliwić wszystkim uczniom zamieszkałym na terenie gminy spełnianie obowiązku szkolnego.

Gmina Wołomin jest organem prowadzącym dla  11 szkół podstawowych i 8 gimnazjów.  Nadzór pedagogiczny nad szkołami w Gminie Wołomin sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Zobacz w obwodzie jakiej szkoły mieszkasz. Na poniższych mapach znajdziesz wykaz ulic przyporządkowanych do obwodów poszczególnych szkół oraz  ich  dane  teleadresowe. Mapy można powiększać. Po najechaniu kursorem na tabliczkę z nazwą wybranej szkoły rozświetla się okienko, które po kliknięciu otworzy się na stałe i można je poszerzać, powiększać, przewijać.

Uchwała Nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.XLVIII-2