Zgłaszanie projektów

Projekty do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 można zgłaszać od 29 maja a 26 czerwca 2017 roku.  Wniosek należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym. Propozycja musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Wołomin (innych niż pomysłodawca/pomysłodawcy projektu). Dowodem poparcia jest lista, którą należy załączyć do wniosku. Każdy mieszkaniec Gminy Wołomin, który ukończył 16 lat, może złożyć maksymalnie 3 projekty – po jednym w każdej kategorii. W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia (poniżej 18 roku życia), do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego. W sytuacji, gdy projekt (tylko o charakterze innym niż inwestycyjny) zlokalizowany jest na nieruchomościach nie będących własnością Wołomina wymagane jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.  Gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej?

  • w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4,
  • w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, UM Wołomin, pokój 212 (II piętro).

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WBO2018”, na kopercie należy umieścić dane Projektodawcy i nazwę projektu) – w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, w godzinach pracy Urzędu.