Dotacja na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że od 2 stycznia do 31 maja każdego roku kalendarzowego mieszkańcy Gminy Wołomin mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców. Jest to element polityki walki z zanieczyszczonym powietrzem, które stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców miasta.

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin. Wnioski zostały zaktualizowane i stanowią Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXV-168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosków złożonych w wyznaczonym terminie, do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy Wołomin w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie i ich stosownego zewidencjonowania.

Wnioski złożone w terminie, w oparciu o które nie została udzielona dotacja w danym roku budżetowym nie będą podlegać rozpoznaniu w kolejnych latach budżetowych.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kompletne wnioski dot. wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne takie jak:
1) pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – gruntowe i powietrzne;
2) kotły gazowe kondensacyjne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
3) kotły elektryczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dotacja udzielana jest na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. W jednym roku budżetowym ten sam wnioskodawca może uzyskać dotację na dofinansowanie tylko jednego przedsięwzięcia.