DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ WOŁOMINA

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów.

Niezabudowana nieruchomość, położona w Wołominie w rejonie ul. Legionów i Zielonej, oznaczona jako działki nr ew. 275/2, 276/6, 282/2 i 283/2 o łącznej powierzchni 2,7571 ha, obręb geodezyjny 0036, 36, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00001455/3.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr VIII-95/2011 z dnia 14.10.2011 r. działki są przeznaczone:

– dz. nr 275/2 – częściowo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (symbol MN), częściowo ważniejszą drogę lokalną,

– dz. nr 276/6 – częściowo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (symbol MN), częściowo ważniejszą drogę lokalną, częściowo pod teren lasów (symbol ZL), częściowo pod drogę zbiorczą,

dz. nr 282/2 – częściowo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (symbol MN), częściowo pod teren lasów (symbol ZL), częściowo pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną (symbol ME) i ważniejszą drogę lokalną,

– dz. nr 283/2 – częściowo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (symbol MN), częściowo pod teren lasów (symbol ZL) i częściowo pod ważniejszą drogę lokalną.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu www.wolomin.org w zakładce „ogłoszenia” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce „ogłoszenia”.

Przetarg odbędzie się o godzinie 10.00 dnia 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wołomin ul. Ogrodowa 4, pok. nr 217 i 219, II piętro, od wtorku do czwartku w godz. 800-1600, w poniedziałki w godz. 900-1900 w piątki w godz. 800-1400 tel. 22 763 30 87 lub 22 763 30 85, a ponadto z aktualną ofertą przetargową można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin.