Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

klucze i dom

Zarządzenie Nr 22/2021
Burmistrza Wołomina z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) art. 35 ust. 1 i 2, art, 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego na okres do 3 lat będącego w zasobie Gminy Wołomin, wyszczególnionego w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Podaję do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu powiatu wołomińskiego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina

Do pobrania:
Załącznik do Zarządzenia nr 22/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 26.01.2021 r. WYKAZ