Lokale mieszkalne: najem lokali

Z mieszkaniowego  zasobu Gminy Wołomin mogą być wynajmowane lokale mieszkalne osobom, które spełniają warunki określone w Uchwale Nr XXI-94/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin, tj.:

1. stale zamieszkują na terenie Gminy Wołomin;

2. kryterium dochodowe:

a) dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzajacych datę złożenia wniosku, nieprzekraczający 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,

b) dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nieprzekraczający 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;

3. warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:

a) zamieszkują w lokalu, za zgodą wynajmującego, w którym powierzchnia łączna pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie jest większa niż 5m2 w gospodarstwie wieloosobowym i nie większa niż 10 m2
w gospodarstwie jednoosobowym,

b) zamieszkują w pomieszczeniu nie służącym do tego celu, bądź gdy lokal znajduje się w budynku wyłączonym
z użytkowania lub przeznaczonym do rozbiórki.

W celu uzyskania pomocy mieszkaniowej niezbędne jest złożenie do Urzędu Miejskiego
w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 –
Wniosku o najem lokalu mieszkalnego.

Druk Wniosku można pobrać:

– w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, lub

– ze strony internetowej www.wolomin.org – zakładka – Twój Samorząd/Lokale mieszkalne.

Wniosek zawiera:

 • dane wnioskodawcy i pozostałych członków gospodarstwa domowego,

 • opis warunków mieszkaniowych,

 • inne informacje niezbędne do oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy,

 • deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z okresu pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów wskazanych w deklaracji,

 • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,

 • oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Akty prawne regulujące najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611),

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z póź.zm.),

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz.2133 z późn. zm.),

 • uchwała Nr XXI-94/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin .

Dokumenty do pobrania ze strony internetowej www.wolomin.org – zakładka – Twój Samorząd/Lokale mieszkalne

 1. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego, zamianę lokalu, inne… (kliknij i pobierz w wersji .PDF lub .DOC),
 2. Uchwała Nr XXI-94/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2020 roku (link).