Lokale mieszkalne: najem lokali

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV-74/2021 Rady Miejskiejw Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin, o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z  zasobu Gminy Wołomin mogą ubiegać się osoby pełnoletnie:
1. stale zamieszkujące na terenie Gminy Wołomin;
2. spełniające kryterium dochodowe:
a) dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzajacych datę złożenia wniosku, nieprzekraczający w gospodarstwie jednoosobowym – 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku i 30 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
b) dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzajacych datę złożenia wniosku, nieprzekraczający w gospodarstwie jednoosobowym – 25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku i 30 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;
3. spełniające warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, tj.:
a) zamieszkują w lokalu, za zgodą wynajmującego, w którym łączna powierzchnia użytkowa pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie jest większa niż 5m2 w gospodarstwie wieloosobowym i nie większa niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,
b) zamieszkują w pomieszczeniu nie służącym do tego celu, bądź gdy lokal znajduje się w budynku wyłączonym
z użytkowania lub przeznaczonym do rozbiórki.
W celu uzyskania pomocy mieszkaniowej niezbędne jest złożenie do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 – Wniosku o najem lokalu mieszkalnego. Druk Wniosku można pobrać:
– w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, lub
– ze strony internetowej www.wolomin.org – zakładka – Twój Samorząd/Lokale mieszkalne.
Wniosek zawiera:
– dane wnioskodawcy i pozostałych członków gospodartwa domowego,
– opis warunków mieszkaniowych,
– inne informacje niezbędne do oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy,
– deklarację o dochodach gospodarstwa domowego z okresu pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
– oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,
– oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Akty prawne regulujące najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin:
– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z póź.zm.),
– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz.2133 z późn. zm.),
uchwała Nr XXXV-74/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin (link do Biuletynu Informacji Publicznej)

Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Wniosek o wynajęcie mieszkania z załącznikami (.DOC)
Wniosek o wynajęcie mieszkania z załącznikami (.PDF)