Lokale mieszkalne: najem lokali

Lokale z mieszkaniowego  zasobu Gminy Wołomin mogą być wynajmowane osobom, które spełniają poniższe warunki:
1. są bezdomne lub pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. są najemcami bądź zamieszkują za zgodą wynajmującego w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, a także osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu prawa budowlanego;
2. osiągają dochód nieprzekraczający minimum dochodowego;
Przez minimum dochodowe należy rozumieć średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu, nieprzekraczający 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
3. wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości;
4. są mieszkańcami Gminy Wołomin.
W celu uzyskania pomocy mieszkaniowej niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem o zawarcie umowy najmu.

Wnioski składa się w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku.

Druk Wniosku można pobrać:
– w Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, (parter), lub
– ze strony internetowej www.wolomin.org – zakładka – Twój Samorząd/Lokale mieszkalne.

Wniosek zawiera:
– wykaz osób wskazanych przez wnioskodawcę do wspólnego z nim zamieszkania,
– opis warunków mieszkaniowych wnioskodawcy,
– inne informacje niezbędne do oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy,
– deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z okresu pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
– oświadczenie o stanie majątkowym,
– oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Akty prawne regulujące najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1025 z póź.zm.),
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U.z 2017r. poz.180 z późn. zm.),
  • uchwała Nr XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin oraz zmiany do uchwały wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Wołominie: Nr XXIV-155/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku, Nr XXXVII-33/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku, Nr IX-71/2015 z dnia 28 maja 2015 roku.

Pobierz dokumenty:

  1. Wniosek_o_najem/zamianę lokalu (PDF) (DOC)
  2. Uchwała XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 roku,
  3. Uchwała XXIV-155/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2008 roku,
  4. Uchwała XXXVII-33/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 kwietnia 2010 roku,
  5. Uchwała Nr IX-71/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015 roku.