Lokale mieszkalne: najem lokali

Lokale z mieszkaniowego  zasobu Gminy Wołomin mogą być wynajmowane osobom, które są:

 • bezdomne lub pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. są najemcami bądź zamieszkują za zgodą wynajmującego w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, a także osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu prawa budowlanego,
 • osiągają dochód nie przekraczający minimum dochodowego. Przez minimum dochodowe należy rozumieć średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
  6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nieprzekraczający 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  Dz. U. z 2017 r. poz. 180).,
 • wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania nie posiada tytułu prawnego do innej nieruchomości,
 • mieszkańcami Gminy Wołomin.

W celu uzyskania pomocy mieszkaniowej niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem
o zawarcie umowy najmu – druk można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Mieszkańca – Stanowiska podawcze Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4.

Wniosek zawiera:

 • opis warunków mieszkaniowych wnioskodawcy,
 • wykaz osób wskazanych przez wnioskodawcę do wspólnego z nim zamieszkania,
 • zaświadczenia o dochodach z okresu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • oświadczenie o zgodzie wnioskodawcy na zgromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
  oraz na przeprowadzenie wizji w miejscu pobytu,
 • inne informacje niezbędne do oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy.
  Wnioski składa się w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku.

 

Akty prawne regulujące najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin

 

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459),
 • uchwała Nr XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin oraz zmiany do uchwały wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Wołominie: Nr XXIV-155/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku, Nr XXXVII-33/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku, Nr IX-71/2015 z dnia 28 maja 2015 roku.

 

Pobierz dokumenty:

 1. Wniosek_o_najem/zamianę lokalu (PDF) (DOC)
 2. Uchwała XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 roku,
 3. Uchwała XXIV-155/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2008 roku,
 4. Uchwała XXXVII-33/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 kwietnia 2010 roku,
 5. Uchwała Nr IX-71/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015 roku.