Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego (przy ul. Kurkowej w Wołominie)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 323/2022
Burmistrza Wołomina
z dnia 17.11.2022 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wołomin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 279/2022 z dnia 29.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, zarządza się co następuje.

§ 1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego własność Gminy Wołomin, położonego w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie, usytuowanym na działce nr ew. 54, obręb 0032, 32.
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wołomin, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin oraz w prasie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Elżbieta Radwan

Burmistrz Wołomina

Do pobrania

Zarządzenie Nr 323/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 17.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wołomin. 

Załącznik do Zarządzenia nr 323/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 17.11.2022 r. – MAPA