Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Wołomina zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

• terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I,
• terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP II,
• rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem ,,PERKOWIZNA”.

Ww. projekty będą dostępne do wglądu w dniach od 22 lutego 2023 r. do 16 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój 212 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin oraz na stronie internetowej https://wolomin.org/planowanie-przestrzenne/

Terminy dyskusji publicznych:

• projekt planu terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I – w dniu 13 marca  2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul.Ogrodowej 4, sala 106, I piętro,

• projekt planu terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP II –  w dniu 6 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul.Ogrodowej 4, sala 106, I piętro,

• projekt planu rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem ,,Perkowizna” –  w dniu 13 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, sala 106, I piętro.

Zgodnie z art. 17 pkt 11, art 18 oraz z art. 8c ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu miejscowego planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi do ww. projektów planów należy składać do Burmistrza Wołomina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 r. (włącznie).
Uwagi mogą być wnoszone:
• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05‑200 Wołomin;
• w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl lub poprzez platformę ePUAP,
• podczas dyskusji publicznej.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu, o których mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 r (włącznie). Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: (1) pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Treść obwieszczenia (kliknij w link):
– mpzp terenu położonego w miejscowościach Czarna, Helenów, Wołomin – ETAP I,
– mpzp terenu położonego w miejscowościach Czarna, Helenów, Wołomin – ETAP II,
– mpzp rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem ,,PERKOWIZNA”.