Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 330/2021
Burmistrza Wołomina
z dnia 3.12.2021 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz 1899 z późn. zm.), § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 207/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, zarządza się co następuje.

§ 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Legionów, obręb ewidencyjny 0028, 28, oznaczonej jako działka nr ew. 276.
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołominie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz w prasie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Do pobrania: 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 330/2021 Burmistrza Wołomina – OGŁOSZENIE

Sprzedaż przetarg ograniczony – Wołomin ul. Legionów – MAPA

Zgłoszenie do udziału w przetargu