Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 313/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 30.12.2020 r.

w sprawie ogłoszenia kolejnego (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołomin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z pózn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 195/2020 z dnia 13.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zarządza się co następuje.

§ 1.

Ogłasza się kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołomin, położonych w Wołominie przy ul. Kmicica, obręb ewidencyjny 0035, 35, oznaczonych jako działki nr ew. 212/3, 215/2, 212/2 i 215/1.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wołomin, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin oraz w prasie.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina

Załączniki do zarządzenia:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 313/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2020