Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin

Domek obrazek ilustrujacy

Zarządzenie Nr 152/2021
Burmistrza Wołomina
z dnia 06.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z pózn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 249/2020 z dnia 14.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, zarządza się co następuje.

§ 1. Ogłasza się kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Ludowej, obręb ewidencyjny 0020, 20, oznaczonej jako działka nr ew. 81.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołominie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz w prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/-/ Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 152/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 06.05.2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 152/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 06.05.2021 r. MAPA