Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Kmicica

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Kmicica.
Nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie w rejonie ul. Kmicica, oznaczona jako działka nr ew. 212/19 o powierzchni 00,0966 ha, obręb geodezyjny 0035, 35, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 257 000 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według 23% stawki. Wadium wynosi 25 000 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedle 1-go Maja III” działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej nieuciążliwej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 3000 zł.

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu www.wolomin.org w zakładce „ogłoszenia” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce „ogłoszenia”.

Przetarg odbędzie się dnia 28 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106 o godz. 12.00.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 24 lipca 2020 r. (włącznie z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy), przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie nr rachunku 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wołomin ul. Ogrodowa 4, pok. nr 217 i 219, II piętro, od wtorku do czwartku w godz. 800-1600, w poniedziałki w godz. 900-1900 w piątki w godz. 800-1400 tel. 22 763 30 87 lub 22 763 30 85, a ponadto z aktualną ofertą przetargową można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin.

Pobierz:
ogłoszenie o przetargu
zarządzenie