Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego

Ogłoszenie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z pózn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 194/2020 z dnia 13.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zarządza się co następuje.
§ 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Piłsudskiego, obręb ewidencyjny 0019, 19, oznaczonej jako działka nr ew. 135.
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wołomin, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin oraz w prasie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz:
Zarządzenie nr 235_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego w Wołominie (.PDF)
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości w Wołominie przy ul. Piłsudskiego – załącznik do Zarządzenia nr 235_2020 Burmistrza Wołomina (.PDF)

Kategoria: