Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Przejazdowej 1.

Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość, położona w Wołominie przy ul. Przejazdowej 1, oznaczona jako działka nr ew. 58 o powierzchni 0,0695 ha, obręb geodezyjny 10 (143412_4.0010), uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00005787/7. Nieruchomość jest zabudowana murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 96 m². Jest to obiekt jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Budynek jest w znacznym stopniu zużycia i nie jest zamieszkały od co najmniej kilku lat. Działka ma prostokątny kształt i jest porośnięta trawą oraz znajduje się na niej kilka drzew i krzewów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 292 000 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według 23% stawki. Wadium wynosi 25 000 .
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołomin (Uchwała Nr XXXIV-69/2021 z dnia 2021-05-13) nieruchomość leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (symbol MN).

W dziale I-SP znajduje się wpis „Okres użytkowania wieczystego – 2074-04-08; działka gruntu w wieczystym użytkowaniu i budynek o kubaturze 517 m2 stanowiący odrębną nieruchomość przeznaczony na cele mieszkalne”. Jest to usterka wpisu ponieważ użytkownik wieczysty został wykreślony z działu II księgi wieczystej na wniosek Gminy Wołomin a co za tym idzie powinien być również sprostowany jej dział I-SP. Zostało skierowane do Sądu Rejonowego w Wołominie pismo o sprostowanie usterki wpisu.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 3000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106 o godz. 11.00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej potwierdzenia uiszczenia wadium i dowodu tożsamości. Uczestnik powinien wskazać nr konta, na które ma być zwrócone wadium, a jeśli tego nie uczyni wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne powinny przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo (notarialne).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 27 września 2022 r. (włącznie z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy), przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie nr rachunku 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn.

Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie oraz publikacji na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wołomin ul. Ogrodowa 4, pokój nr 217, II piętro, od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00, w poniedziałki w godz. 9.00-19.00 w piątki w godz. 8.00-14.00 tel. 22 763 30 85 lub 22 763 30 87, a ponadto z aktualną ofertą przetargową można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Dokumenty do pobrania (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć jego pobieranie:
Zarządzenie Burmistrza Wołomina nr 233/2022 (.PDF)
Załącznik do zarządzenia 233/2022 (.PDF)