Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Wołomin

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 247/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 02.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołomin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 207/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, zarządza się co następuje.
§ 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołomin, położonych w Wołominie przy ul. Kmicica, obręb ewidencyjny 0035, 35, oznaczonych jako działki nr ew. 211/7 i 212/19.
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołominie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz w prasie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania (pliki do pobrania):
Zarządzenie nr 247/2021 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kmicica w Wołominie (.PDF)
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości w Wołominie przy ul. Kmicica – załącznik do Zarządzenia nr 247/2021 Burmistrza Wołomina (.PDF)
Sprzedaż przetarg – Wołomin ul. Kmicica – dz. 211/7 – mapa (.PDF)
Sprzedaż przetarg – Wołomin ul. Kmicica dz. 212/19 – mapa (.PDF)