Ponowne wyłożenie projektu mpzp terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP III

Ponowne wyłożenie projektu mpzp terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin - ETAP III

Od 18 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r można ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu jest dostępny:

– w plikach do pobrania na końcu wpisu,

– w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin (link),

– w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu),

–  w Systemie Informacji Przestrzennej https://wolomin.e-mapa.net/ w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne → Projekty planów – wyłożenie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej 106, I piętro.

Uwagi do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać do 23 czerwca 2023 r. (włącznie).

Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Wołomina. Uwagi mogą być wnoszone:
– w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
– elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl lub poprzez platformę ePUAP,
– podczas dyskusji publicznej.

Szczegółowe informacje dot. wyłożenia publicznego i składania uwag znajdują się w obwieszczeniu, dostępnym poniżej. Informacji udzielają też pracownicy Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie (tel. 22 763 30 45), pokój 212.

Pliki do pobrania (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
• obwieszczenie – (link)
• projekt planu miejscowego tekst – (.PDF)
• projekt planu miejscowego rysunek –(.PDF)
• prognoza środowiskowa tekst– (.PDF)
• prognoza środowiskowa rysunek– (.JPG)