Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

studium gminy Wołomin

Pobierz (pobieranie pliku rozpocznie się po kliknięciu na aktywny link):

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (aktywny link do pliku w formacie .PDF)

Tekst zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin (aktywny link do pliku w formacie .PDF)

Prognoza oddziaływania na środowisko (aktywny link do pliku w formacie .PDF)

Ww. projekt będzie dostępny w dniach od 15 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin oraz na stronie internetowej www.wolomin.org (aktywny link do strony).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.
Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie, osoby chcące zapoznać się z projektem w siedzibie urzędu proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0-22) 763-30-51 lub 45. Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą albo odzieżą (szalik, chustka itp.) oraz do dezynfekcji rąk.

Zobacz: Procedury obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Wołominie w czasie epidemii (aktywny link do artykułu)

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2020 r. (włącznie). Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że ww. projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu, o których mowa powyżej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2020 r. (włącznie). Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: (1) pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Zobacz: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (aktywny link do artykułu na stronie)

Kategoria: