Stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów, studentów i doktorantów

Gmina Wołomin chce promować i wspierać swoich młodych, zdolnych i pracowitych mieszkańców. Także tych, którzy uczą się i osiągają sukcesy poza jej granicami. Są oni ambasadorami naszej gminy w miejscach, w których przebywają i realizują swoje pasje.
Korzystając z możliwości prawnych, jakie daje ustawa o systemie oświaty i ustawa o szkolnictwie wyższym, Rada Miejska w Wołominie ustanowiła:

Stypendia dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podst., gimn. i ponadgimnazjalnych

Rada Miejska w Wołominie Uchwałą Nr XXI-105/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku ustaliła zasady udzielania pomocy materialnej w formie jednorazowych stypendiów, przyznawanych przez Burmistrza Wołomina dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Wołomin.

Zgodnie z zapisami uchwały, o której mowa powyżej, stypendia dla absolwentów są przyznawane corocznie na podstawie złożonych wniosków, w toku postępowania konkursowego. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik nr 2 do ww. uchwały.
Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium, na podstawie dokumentacji z postępowania konkursowego, podejmuje Burmistrz Wołomina.

Sprawy przyznawania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów prowadzi:
Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
pokój nr 216
tel. (022) 763-30-24
e-mail: dialog@wolomin.org

Uchwała

Regulamin

Wzór wniosku

zarządzenie o wynikach 2018 

Stypendia naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich

Uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do udzielania pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów wynika z art. 173a i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572).
Rada Miejska w Wołominie podjęła w dniu 28 listopada 2012 r. Uchwałę Nr XXI-106/2012 w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.
Szczegółowe zasady definiujące sposób i terminy ubiegania się o ww. stypendia oraz tryb wyłaniania osób, którym będzie przyznane stypendium, określa Regulamin stanowiący Załącznik nr 1 do ww. uchwały.
Zgodnie z zapisami uchwały, o której mowa powyżej, stypendia dla absolwentów będą przyznawane corocznie na podstawie złożonych wniosków, w toku postępowania konkursowego. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik nr 2 do ww. uchwały.
Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium, na podstawie dokumentacji z postępowania konkursowego, podejmuje Burmistrz Wołomina.
Sprawy przyznawania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów prowadzi:
Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
pokój nr 216
tel. (022) 763-30-24
e-mail: dialog@wolomin.org

Uchwała

Wzór wniosku

zarządzenie

zarządzenie ogłoszenie wyników konkursu