#akcjasegregacja

Kiedy warunek selektywnej zbiórki odpadów zostanie uznany za niespełniony?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin są to sytuacje w których: 1) pojemnik lub worek na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zawiera odpady nadające się do recyklingu, m.in. butelki szklane, puszki aluminiowe, metale, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym butelki PET lub inne objęte obowiązkiem selektywnego gromadzenia, 2) w pojemnikach lub workach na poszczególne odpady segregowane znajdują się odpady komunalne uniemożliwiające przekazanie zawartości danego pojemnika do

kartki

Żółta i czerwona – każda z kartek to informacja, że pracownicy MZO Wołomin podczas odbioru stwierdzili nieprawidłowości w segregacji odpadów. Od 1 kwietnia br. wszyscy mieszkańcy gminy Wołomin są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Żółta kartka to ostrzeżenie. Czerwona oznacza wszczęcie postępowania o naliczenie podwyższonej opłaty za odbiór śmieci. Powyższe zmiany oraz obowiązek kontrolowania, czy mieszkańcy segregują odpady to efekt zmian wprowadzonych podczas zeszłorocznej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości

Użyczenie gruntu pod altanę śmietnikową

W sprawie użyczenia gruntu pod altanę śmietnikową Wspólnota Mieszkaniowa powinna złożyć wniosek o użyczenie jej konkretnego gminnego terenu (podać nr działki, obręb, ulicę oraz na załączniku graficznym wskazać miejsce gdzie obiekt ma być zlokalizowany obiekt). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta umowa użyczenia na okres co najmniej 3 lat. https://wolomin.e-mapa.net/ – link do mapy, na której można wskazać miejsce na planowaną altanę śmietnikową Nr kontaktowy w Urzędzie Miejskim w