Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wołomin

Domek obrazek ilustrujacy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z pózn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 179/2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, zarządza się co następuje.

§ 1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego własność Gminy Wołomin, położonego w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie, usytuowanym na działce nr ew. 54, obręb 0032, 32.
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wołomin, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin oraz w prasie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz:
Zarządzenie nr 55_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kurkowej w Wołominie
Ogłoszenie o kolejnym (trzecim) przetargu ustnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie – załącznik do Zarządzenia nr 55_2020 Burmistrza Wołomina

Kategoria: