Ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Domek obrazek ilustrujacy

Zarządzenie Nr 226/2020

Burmistrza Wołomina

z dnia 10.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołomin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z pózn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 195/2020 z dnia 13.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zarządza się co następuje.

§ 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołomin, położonych w Wołominie przy ul. Kmicica, obręb ewidencyjny 0035, 35, oznaczonych jako działki nr ew. 212/3, 215/2, 212/2 i 215/1.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wołomin, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin oraz w prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 226/2020

Burmistrza Wołomina

z dnia 10.09.2020 r.

BURMISTRZ WOŁOMINA

ogłasza

PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołomin, położonych w Wołominie przy ul. Kmicica.

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie w rejonie ul. Kmicica, oznaczona jako działka nr ew. 212/3 o powierzchni 0,0243 ha oraz 215/2 o powierzchni 0,0550 ha, obręb geodezyjny 0035, 35, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 210 000 netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według 23% stawki. Wadium wynosi 20 000 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedle 1-go Maja III” działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie przy ul. Kmicica, oznaczona jako działka nr ew. 212/2 o powierzchni 0,0304 ha oraz działka nr ew. 215/1 o powierzchni 0,0657 ha, obręb 0035, 35, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240 000 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według 23% stawki. Wadium wynosi 20 000 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 2000 zł.

Przetargi odbędą się dnia 13 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106.

1. Na sprzedaż działek nr 212/3 i 215/2 o godz. 12.00,

2. Na sprzedaż działek nr 212/2 i 215/1 o godz. 13.00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej potwierdzenia uiszczenia wadium i dowodu tożsamości. Uczestnik powinien wskazać nr konta, na które ma być zwrócone wadium a jeśli tego nie uczyni wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne powinny przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo (notarialne).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 09 października 2020 r. (włącznie z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy), przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie nr rachunku 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn.

Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wołomin ul. Ogrodowa 4, pok. nr 219 lub 217, II piętro, od wtorku do czwartku w godz. 800-1600, w poniedziałki w godz. 900-1900 w piątki w godz. 800-1400 tel. 22 763 30 85 lub 22 763 30 87, a ponadto z aktualną ofertą przetargową można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin.