Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

ZARZĄDZENIE NR 316/2021 BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). zarządzam co następuje.

§ 1.

Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan

Do pobrania: 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Załącznik do zarządzenia Nr 316/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 19 listopada 2021 r.