Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

żółty i zielony budynek przy drodze z drzewami

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 15.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1 Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina
/-/ Elżbieta Radwan

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Wołomina z dnia 15.02.2021 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Kategoria: