Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 36/2022
Burmistrza Wołomina
z dnia 02.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje.

§ 1 Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Do pobrania:
Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 02.02.2022 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie