Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp Osiedla Wołominek w Wołominie – część H

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp Osiedla Wołominek w Wołominie - część H

Od 18 maja 2023 r. do 09 czerwca 2023 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Wołominek w Wołominie – część H wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu jest dostępny:

– w plikach do pobrania na końcu wpisu,

– w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin  (link)

– w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu),

– w Systemie Informacji Przestrzennej https://wolomin.e-mapa.net/ w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne → Projekty planów – wyłożenie

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej 106, I piętro.

Uwagi do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać do 23 czerwca 2023 r. (włącznie).

Uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego należy składać do Burmistrza Wołomina. Uwagi mogą być wnoszone:
– w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
– elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl lub poprzez platformę ePUAP,
– podczas dyskusji publicznej.

Szczegółowe informacje dot. wyłożenia publicznego i składania uwag znajdują się w obwieszczeniu, dostępnym poniżej. Informacji udzielają też pracownicy Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie (tel. 22 763 30 45), pokój 212.

Pliki do pobrania (kliknij na link, żeby rozpocząć jego pobieranie):
• obwieszczenie (link)
• projekt planu miejscowego tekst – (.PDF)
• projekt planu miejscowego rysunek –(.PDF)
• prognoza środowiskowa tekst– (.PDF)