Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Wołomina

Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Wołomina

z dnia 12.05.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam, co następuje.

§ 1 Przeznacza się do zbycia nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument PDF: Wykaz_zarzadzenia_nr_140_2020

Dokument PDF: Zarządzenie_nr_140_2020