Zasady WBO

Ze środków Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane projekty należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Wołomin może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

W ramach WBO 2019 nie mogą być realizowane projekty, które:

  • zakładają wyłącznie wykonanie dokumentacji projektowej;
  • zakładają wykonanie jednego z elementów realizacji projektu, który będzie wymagał kontynuacji w następnych latach;
  • nie są możliwe do wykonania w trakcie jednego roku budżetowego;
  • kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Gminę Wołomin i są wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin;
  • są sprzeczne ze Strategią Rozwoju Gminy Wołomin lub Gminnym Programem Rewitalizacji.