Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) udzielił Gminie Wołomin wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w Województwie Mazowieckim na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”. Preferencyjna pożyczka Jessica2 jest jedną z form finansowania zadań w ramach RPO WM 2014-2020 i stanowi formę zwrotnego dofinansowania realizowanych zadań środkami Unii Europejskiej.

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej „Elektrowni wołomińskiej” przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie ma ochronić obiekt przed dalszą degradacją i stworzyć w nim Centrum Aktywności Wołomin. W zmodernizowanych murach starej elektrowni powstanie klimatyczne miejsce budowania dialogu, partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców. Gmina Wołomin korzysta z szansy na pobudzenie aktywności kulturalno-społecznej i rekreacyjnej mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług z zakresu kultury i historii miasta, poprawę integracji społecznej, a także przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.

Tytuł projektu:
„Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”

Cel  projektu:
Rewitalizacja, modernizacja i rozbudowa „Elektrowni wołomińskiej” na potrzeby działalności Centrum Aktywności Wołomin.

Beneficjent:
Gmina Wołomin

Dofinansowanie: 3 764 617,70 zł
Koszt całkowity projektu: 3 764 617,70 zł

Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin