Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

Środki na rozwój Wołomina

Perspektywa finansowa UE będzie obowiązywać w latach 2014-2020. Z budżetu polityki spójności Polska ma otrzymać blisko 73 miliardów euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe dla Polski połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

O dofinansowanie z tych środków będą zabiegać wszystkie polskie samorządy, Wołomin również nie pozostaje w tyle i zamierza przygotować się odpowiednio do wprowadzenia własnych inwestycji, współfinansowanych ze środków UE.

Gmina Wołomin priorytetowo będzie traktować sprawę rozbudowy bazy szkolnej, drogowej, rozwój przedsiębiorczości, rewitalizację najstarszej części miasta, wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, energooszczędne oświetlenie uliczne LED, rozbudowę gospodarki komunalnej itp.

 

Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin

Głównym celem Projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu dla 200 Beneficjentów Ostatecznych z terenu Gminy Wołomin, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu m.in. trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych i stopnia niepełnosprawności. Dla Beneficjentów Ostatecznych przewidziano nieodpłatne użyczenie komputerów na okres 5 lat oraz szkolenia komputerowe. W wyniku realizacji Projektu zwiększą się szanse jego uczestników na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną,

Dofinansowanie:
Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II Stopnia udzieliła Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w kwocie 2 972 646,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć, 00/100 PLN) stanowiące 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Przebudowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego w Wołominie

Projekt pn. „Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg  ul. Piłsudskiego w Wołominie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania  4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie zostanie przekazane w kwocie nieprzekraczającej 801.079,99 zł.

Budowa Parku przy Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich

Na „Budowę parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” Gmina Wołomin otrzymała blisko 1,7 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. Burmistrz Elżbieta Radwan i skarbnik Marta Maliszewska 12 grudnia podpisały umowę w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całej inwestycji wynosi 6.976.705,50 zł.

Pozostałe projekty strategiczne

  1. Rozbudowa ul. Laskowej
  2. Przebudowa ul. Grabicznej
  3. Dzienny dom seniora