Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

DOPOSAŻENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW W MAJDANIE

W dniu 14 marca 2019 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę o przyznanie pomocy dla realizacji operacji pn. "Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie", realizowanej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest udostępnienie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów, a w szczególności dla dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary wiejskie wraz ze stworzeniem warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania więzi społecznych poprzez zapewnienie wolnego dostępu do zorganizowanej, o wysokim standardzie infrastruktury rekreacyjno-zabawowej w Majdanie. Operacja polega na przebudowie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego w Majdanie, w ramach którego zostanie wyodrębniona strefa dla najmłodszych zawierająca sprzęt zabawowy dla dzieci, powstanie nowa siłownia zewnętrzna oraz altana. Przeprowadzenie operacji pozwoli na zaadoptowanie części istniejącego placu zabaw względem projektowanego zagospodarowania terenu.
Wartość operacji ogółem : 525.092,23 zł
Wartość dofinansowania: 190.890,00 zł
Termin realizacji operacji: 08.2019
****
Perspektywa finansowa UE będzie obowiązywać w latach 2014-2020. Z budżetu polityki spójności Polska ma otrzymać blisko 73 miliardów euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe dla Polski połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.
O dofinansowanie z tych środków będą zabiegać wszystkie polskie samorządy, Wołomin również nie pozostaje w tyle i zamierza przygotować się odpowiednio do wprowadzenia własnych inwestycji, współfinansowanych ze środków UE.
Gmina Wołomin priorytetowo będzie traktować sprawę rozbudowy bazy szkolnej, drogowej, rozwój przedsiębiorczości, rewitalizację najstarszej części miasta, wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, energooszczędne oświetlenie uliczne LED, rozbudowę gospodarki komunalnej itp.

E-WOŁOMIN – GMINA DOBRYCH ROZWIĄZAŃ

W dniu 26 października 2018 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę na realizację projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.1. E-Usługi, Poddziałania 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Celem projektu jest wykorzystanie nowych i innowacyjnych technologii do zbudowania przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i przedsiębiorców. Zostaną użyte do tego celu aplikacje na smartfony, tablety i komputery, poprzez które można będzie zgłaszać awarię w infrastrukturze lokalnej, załatwić sprawę w urzędzie, dokonać płatności podatku i innych należności. E-usługi, w których interakcja, transakcja i personalizacja przyczyni się do poprawy komunikacji z urzędem, będzie katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie. Realizując powyższe konieczne jest uruchomienie wspólnej jednolitej platformy informatycznej dla Urzędu oraz 24 jednostek podległych. Gmina, może skutecznie działać tylko, gdy jest szybka i należyta wymiana danych i informacji w obrębie jednostek Gminy jako całości, da nam to możliwość uzyskania nowej jakości zarządzania procesami, transportem, bezpieczeństwem, ekologią i infrastrukturą Gminną. Rozwój systemu informatycznego w idei centrum usług wspólnych zostanie zrealizowany poprzez jednolity zintegrowany system dziedzinowy i wielofirmowy dla wszystkich jednostek gminnych, oparty o wirtualną chmurę obliczeniową. Bezpieczeństwo danych będzie monitorowane, zabezpieczone poprzez kopie bezpieczeństwa i archiwizowane w sposób zcentralizowany, ograniczając w ten sposób koszty i poprawiając bezpieczeństwo. Tak wdrożona i zarządzana infrastruktura będzie minimalizowała przestoje, co przełoży się na poprawę wizerunku i zwiększenie poziomu zadowolenia mieszkańca Gminy Wołomin.
Wartość projektu ogółem : 4.457.712,24 zł
Wartość dofinansowania: 2.978.850,72 zł
Projekt zakończy się 31.12.2020 roku

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WOŁOMIN

W dniu 19 września 2017 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę na realizację projektu „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Celem ogólnym projektu jest termomodernizacja istniejących budynków oświatowych wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej, redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w 4 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanej w gminie Wołomin tj.: Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie.
Wartość projektu ogółem : 6.117.969,35 zł
Wartość dofinansowania: 2.508.726,09 zł
Projekt zakończy się 30.09.2019 roku

Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin

Głównym celem Projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu dla 200 Beneficjentów Ostatecznych z terenu Gminy Wołomin, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu m.in. trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych i stopnia niepełnosprawności. Dla Beneficjentów Ostatecznych przewidziano nieodpłatne użyczenie komputerów na okres 5 lat oraz szkolenia komputerowe. W wyniku realizacji Projektu zwiększą się szanse jego uczestników na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną,

Dofinansowanie:
Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II Stopnia udzieliła Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w kwocie 2 972 646,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć, 00/100 PLN), z czego 2 147 736,73 zł z UE, stanowiąca 85% kwoty całkowitego dofinansowania oraz 379 012,37 zł z publicznych środków krajowych, stanowiąca 15% kwoty całkowitego dofinansowania.

Przebudowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego w Wołominie

Projekt pn. „Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg  ul. Piłsudskiego w Wołominie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania  4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie zostanie przekazane w kwocie nieprzekraczającej 801.079,99 zł.

Budowa Parku przy Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich

Na „Budowę parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” Gmina Wołomin otrzymała blisko 1,7 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. Burmistrz Elżbieta Radwan i skarbnik Marta Maliszewska 12 grudnia podpisały umowę w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całej inwestycji wynosi 6.976.705,50 zł.

Pozostałe projekty strategiczne