Akademia Wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin

Akademia Wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin

Gmina Wołomin realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. ,,Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz poprawa warunków do wykonywania przez SP nr 5 w Wołominie, SP w Starym Grabiu oraz SP w Ossowie zadań na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Wsparciem objętych zostanie 226 uczniów/uczennic oraz 26 nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie zdobędą kompetencje kluczowe i cyfrowe a także właściwe postawy – umiejętności uniwersalne + w tym zakresie warsztaty informatyczne, językowe, przyrodnicze, matematyczne, zajęcia kształtujące umiejętności uniwersalne jak również warsztaty specjalistyczne z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz  rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, poprzez organizację cyklu zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele skorzystają z poprawy kompetencji zawodowych zwiększających efektywności procesu nauczania w szkole, w tym cyfrowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku, a także prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia innowacyjnych i efektywnych zajęć przyrodniczych i matematycznych w oparciu o met. eksperymentu.

Wartość projektu: 994 805,00 zł

Dofinansowanie: 945 064,74 zł