Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu

W dniu 11 marca 2021 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę o przyznanie pomocy dla realizacji operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu”, realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców i wsparcie rozwoju obszaru LGD. Realizacja operacji przyczyni się do stworzenia mieszkańcom i turystom, w szczególności dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary wiejskie, warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania więzi społecznych poprzez zapewnienie wolnego dostępu do zorganizowanej, o wysokim standardzie infrastruktury zabawowo – rekreacyjnej w Starym Grabiu. Działanie będzie miało pozytywny wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Operacja zwiększy ofertę spędzania wolnego czasu, dzięki czemu wzrośnie poziom „przemysłu czasu wolnego” na terenach wiejskich oraz zwiększy się dostępność mieszkańców/dzieci do ogólnodostępnej infrastruktury zabawowo – rekreacyjnej.
Wartość operacji ogółem : 125.933,32 zł
Wartość dofinansowania: 82.719 zł
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu