Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach

Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 24 września 2019 r. projekt pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” (nr projektu RPMA.04.03.02-14-c711/19) został skierowany do otrzymania dofinansowania w kwocie 2.151.626,24 zł, koszt całkowity według wniosku o dofinansowanie: 2.701.955,81 zł, w ramach naboru z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’, projekt nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18.

W dniu 18 grudnia 2019 r. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę o dofinansowanie.

ZAKRES PROJEKTU
Efektem projektu będzie powstanie 1 parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”, na którym będzie 73 miejsc parkingowych, w tym 3 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 25 miejsc parkingowych dla rowerów. Projekt przewiduje połączenie lokalizacji parkingów z centrami przesiadkowymi (rowery, PKP, Taxi). Łącznie przewiduje się, że w ciągu roku z miejsc parkingowych w parkingach P&R będzie korzystać ok 14000 samochodów osobowych. Tym samym osiągnięty zostanie cel projektu tj. poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach