Komitet Rewitalizacji Gminy Wołomin został powołany zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz przyjętym Gminnym Programem Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030. Głównym celem funkcjonowania Komitetu jest wspieranie działań Burmistrza Wołomina w obszarze rewitalizacji i pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej. Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy, a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji, w tym mieszkańcami. Stanowi jeden ze środków zapewnienia partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.

Zgodnie z regulaminem do zadań Komitetu Rewitalizacji należy przede wszystkim:
1) opiniowanie wszelkich zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania partycypacji w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,
4) opiniowanie raportów rocznych z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz raportu końcowego.