Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie

W dniu 14 marca 2019 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę o przyznanie pomocy dla realizacji operacji pn. „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie”, realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest udostępnienie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów, a w szczególności dla dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary wiejskie wraz ze stworzeniem warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania więzi społecznych poprzez zapewnienie wolnego dostępu do zorganizowanej, o wysokim standardzie infrastruktury rekreacyjno-zabawowej w Majdanie. Operacja polega na przebudowie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego w Majdanie, w ramach którego zostanie wyodrębniona strefa dla najmłodszych zawierająca sprzęt zabawowy dla dzieci, powstanie nowa siłownia zewnętrzna oraz altana. Przeprowadzenie operacji pozwoli na zaadoptowanie części istniejącego placu zabaw względem projektowanego zagospodarowania terenu.
Wartość operacji ogółem : 525.092,23 zł
Wartość dofinansowania: 190.890,00 zł
Termin realizacji operacji: 08.2019
Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie****