Opieka nad dziećmi do lat 3

Informacje dot. rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 obok gminy żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tzn. w szczególności:

1) zapewnia dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowych;
2) gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  działających w  Gminie Wołomin publikowany jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Sprawy opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzone są w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołominie, pok. 211, tel. (22) 763 30 46.

Otwarte konkursy ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zarządzenie nr 348/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 28.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, na organizację w 2022 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałymi na terenie gminy Wołomin i uczęszczającymi do do żłobków dziecięcych mających siedzibę na terenie gminy Wołomin.

ogłoszenie konkursu

wzór oferty

ogłoszenie wyników konkursu