Opieka nad dziećmi do lat 3

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U z 2017r. poz. 157) reguluje kwestie zakładania, prowadzenia, finansowania placówek w formie żłobka i klubu dziecięcego oraz zasady funkcjonowania dziennego opiekuna lub niani mapa
Żłobki i kluby dziecięce mogą prowadzić: gmina, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Gmina może zlecić osobie fizycznej wykonywanie usług opiekuna dziennego.
W ramach działalności żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, realizują funkcję: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.
Sprawy opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzone są w Wydziale Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, pok. 216, tel. (22) 763 30 76.

1) Żłobki
Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku powyżej 20 tygodnia życia.
W żłobkach zapewniona jest opieka nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie. Na wniosek rodziców możliwe jest wydłużenie pobytu dziecka za dodatkową opłatą.
Na jednego opiekuna w żłobku może przypadać maksymalnie ośmioro dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, opiekun może opiekować się maksymalnie piątką dzieci. W żłobku musi być zapewnione wyżywienie. Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
Lokal przeznaczony na żłobek powinien składać się z co najmniej dwóch pomieszczeń, z czego jedno musi być przeznaczone na odpoczynek maluszków.
2) Kluby dziecięce
Do klubu dziecięcego mogą uczęszczać dzieci, które skończyły rok.
W klubie dziecięcym maluszki mogą przebywać do 5 godzin dziennie. Na  jednego opiekuna w żłobku może przypadać maksymalnie ośmioro dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, opiekun może opiekować się maksymalnie piątką dzieci. Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym.
Lokal przeznaczony na klub dziecięcy powinien posiadać co najmniej jedno pomieszczenie, a miejsce na odpoczynek może być wydzielone.
3) Rejestracja klubów dziecięcych i żłobków
Żłobki i kluby dziecięce prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2016r. poz. 1829 z późn.zm.). Wymagane jest wpisanie żłobków i klubów dziecięcych do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta.
Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
4) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym
Wpisu dokonuje organ na podstawie pisemnego wniosku. Burmistrz miasta może żądać złożenia dodatkowo:
1) odpisu z odpowiedniego rejestru,
2) dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) zaświadczenia o niekaralności
4) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek-o-wpis-w-rejestr-żłobków-klubów-dzieciecych

Wniosek-o-zmianie-w-rejestrze-żłobków-klubów-dziecięcych

Wniosek-o-wykreślenie-z-rejestru-żłobków-klubow-dziecięcych

Wraz z wnioskiem, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.
Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość  opłaty ustala Rada Gminy.
UCHWAŁA
Wójt, burmistrz, prezydent wydają zaświadczenie o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru.
Zaświadczenie zawiera:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2) datę i numer wpisu do rejestru;
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Wójt, burmistrz lub prezydent może odmówić wpisu do rejestru w przypadku, gdy: 1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem

Wykreślenie z rejestru następuje, gdy:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu
dziecięcego;
3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 28, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Burmistrz sprawują nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
4) Dzienni opiekunowie
Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna, z którą gmina zawarła umowę zlecenia o świadczenie usługi.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi, które ukończyły 20 tydzień życia. Opiekun może zajmować się maksymalnie piątka dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, grupa ta wynosi maksymalnie 3 dzieci.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu do którego powsiada tytuł prawny. Gmina może udostępnić bądź wyposażyć odpowiednio lokal, w którym sprawowana będzie opieka  przez dziennego opiekuna.
Rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci. Maksymalna wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna ustala się w drodze uchwały rady gminy.
Burmistrz wybiera dziennym opiekunów na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 poz. 1817 z późn.zm.).
Burmistrz prowadzi wykaz dziennych opiekunów z którymi zawarł umowę. Wykaz jest jawny  i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

Wykaz żłobków i klubów dziecięcych posiadających Zaświadczenie o wpisie do rejestru ( rejestr żłobków maj 2019 )

Wykaz podpisanych umów na dofinansowanie z podmiotami prowadzącymi żłobek lub klub dziecięcy w 2019 roku (do pobrania: umowy na 2019 )

Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018 rok

ogłoszenie

wyniki

Zarządzenie Nr 28/2018  Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pt. : Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2018 rok-Edycja II.

Edycja II

wyniki Edycja II

Zarządzenie Ne 320/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 28.11.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

zarządzenie