Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin

Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin

Gmina Wołomin realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. ,, Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz poprawa warunków do wykonywania przez SP nr 1 w Wołominie, SP nr 2 w Wołominie, SP nr 3 w Wołominie, SP nr 7 w Wołominie, SP w Czarnej oraz SP w Zagościńcu zadań na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wsparciem objętych zostanie 805 uczniów/uczennic oraz 100 nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie zdobędą kompetencje kluczowe i cyfrowe a także właściwe postawy – umiejętności uniwersalne + w tym zakresie przedmioty przyrodnicze lub matematyczne, poprzez organizację cyklu zajęć pozalekcyjnych (rozwijających i wyrównawczych) oraz zajęć specjalnych z zakresu indywidualnej pracy z uczniami.

Nauczyciele skorzystają z poprawy kompetencji zawodowych,w tym cyfrowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku, a także prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia innowacyjnych i efektywnych zajęć

Wartość projektu: 1 881 526,56
Dofinansowanie: 1 787 450,23