Placówki wsparcia dziennego

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego ( Zarządzenie -wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia). Organizację oraz zasady funkcjonowania placówek wsparcia dziennego reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998  z późn. zm.).

Wyciąg z Ustawy

Placówki wsparcia dziennego działają na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy Wołomin, na czas nieokreślony. Współpracują one z rodzicami, opiekunami prawnymi a także placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt w placówce jest dobrowolny i bezpłatny.
Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej.
Dzieci w placówce mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce oraz zapewnioną organizację czasu wolnego poprzez zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych podczas ferii zimowych i letnich, dzieci mogą brać udział w organizowanych przez placówki półkoloniach.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej organizuje zajęcia:
– socjoterapeutyczne,
– terapeutyczne,
– korekcyjne i kompensacyjne,
– logopedyczne
– oraz indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne, psychoprofilaktyczne, terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie podwórkowej realizują działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, który:
1) posiada wykształcenie wyższe uzyskane na kierunkach : pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku obejmującym resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub uzupełnili wykształcenie na w.w. kierunkach w systemie studiów podyplomowych,
2) nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie jest ona zawieszona ani ograniczona,
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny,
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) w przypadku wszczęcia przeciwko kierownikowi placówki wsparcia dziennego postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego stosuje się analogicznie przepisy jak do asystenta rodziny (art. 13 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Powyższe zasady dotyczą także osób pracujących z dziećmi w placówce wsparcia dziennego. Pod opieką jednego wychowawcy może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Do placówek wsparcia dziennego uczęszczają dzieci w wieku szkolnym, tj. 6-18 lat.

Wykaz placówek wsparcia dziennego w Gminie Wołomin ( Wykaz placówek w 2018 roku)