Polityka Senioralna

Polityka senioralna jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się”

Powyższy cytat z założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, obrazuje wzmożone zainteresowanie władz krajowych tematem polityki senioralnej. Powoli stajemy przed perspektywą, z którą kraje zachodniej Europy zmierzają się już od kilkudziesięciu lat. Społeczeństwo polskie starzeje się. Nie inaczej przedstawia się sytuacja w Gminie Wołomin, w której procesy demograficzne wykazują równie dużą (o ile nie większą) dynamikę zmian.

Odsetek ludności w wieku 60+ będzie systematycznie wzrastał. W 2035 r. ma on wynieść 30%, przy czym w miastach będzie się kształtował na nieco wyższym poziomie (31%) niż na wsi (28,6%). Mediana wieku, czyli parametr wyznaczający granicę wieku, którą połowa populacji już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła, także ulegnie podwyższeniu z 38 lat w 2010 r. do 47,9 lat w roku 2035. Jednocześnie współczynnik obciążenia demograficznego 10) wzrośnie z 26 osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2010 r. do 46 osób w roku 2035

W chwili obecnej w Gminie Wołomin mieszka 12971 osób powyżej 60 roku życia, w tym 5148 mężczyzn i 7823 kobiety (stan na marzec 2023 r.), przy ogólnej liczbie mieszkańców wynoszącej 48572 . Badania demograficzne jasno wskazują, że tendencja przyrostu osób starszych w Gminie Wołomin będzie systematycznie rosnąć. Dla zobrazowania sytuacji demograficznej Wołomina warto porównać wysokość wskaźnika obciążenia demograficznego, czyli dane określające, ile osób w wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten z roku na rok wzrasta: z 55,1% w 2009 roku do 61,9% w roku 2014 . Jest to olbrzymie wyzwanie dla władz lokalnych.

Biorąc pod uwagę tendencje ogólnokrajowe już teraz powinniśmy opracować plan wspierania oraz aktywizacji seniorów, tak aby w pełni wykorzystać ich wiedzę, doświadczenie oraz możliwości.

Opisana powyżej prognoza stanowi podstawę do rozpoczęcia opracowywania przemyślanych i długofalowych rozwiązań. Chcemy aby Gmina Wołomin prowadziła aktywną i racjonalną politykę senioralną; aby zapewniła spokojne i dostatnie życie wszystkim mieszkańcom bez względu na wiek, płeć czy status socjalny. Warunkiem powodzenia ww. polityki jest wsparcie starszych mieszkańców Gminy, którym nie tylko trzeba pomóc, ale również których należy zauważyć i wykorzystać drzemiący w nich potencjał.