Pomoc mieszkaniowa z zasobu gminy Wołomin

Zgodnie z Uchwałą Nr LI-92/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 czerwca 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wołomin (bezpośredni link do uchwały opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej), o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Wołomin mogą ubiegać się osoby pełnoletnie:
1. stale zamieszkujące na terenie gminy Wołomin;
2. spełniające kryterium dochodowe:
a) dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nieprzekraczający w gospodarstwie jednoosobowym –
40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku i 30 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
b) dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nieprzekraczający w gospodarstwie jednoosobowym – 25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku i 20 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;
3. spełniające warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, tj.:
a) zamieszkują w lokalu, za zgodą wynajmującego, w którym łączna powierzchnia użytkowa pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie jest większa niż 5m2
w gospodarstwie wieloosobowym i nie większa niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,
b) zamieszkują w pomieszczeniu nie służącym do tego celu, bądź gdy lokal znajduje się w budynku wyłączonym z użytkowania lub przeznaczonym do rozbiórki.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, przy spełnieniu kryterium dochodowego i warunków zamieszkania, przysługuje osobom, które:
a) zamieszkują w rodzinie, w której występuje udokumentowana przemoc domowa;
b) posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź I grupę inwalidzką.
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, przy spełnieniu kryterium dochodowego przysługuje osobom, które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej bądź katastrofy budowlanej.

W ramach mieszkaniowego zasobu gminy Wołomin mogą być dokonywane również zamiany lokali, na zasadach określonych w obowiązującej uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin.

Osoby ubiegające się o najem lokalu, najem socjalny lokalu, w tym o zamianę lokalu, zobowiązane są do złożenia wniosku (druk wniosku do pobrania poniżej) w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w terminie od 1 czerwca do 30 września każdego roku. Wnioski są również dostępne w Centrum Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek zawiera:
• dane wnioskodawcy i pozostałych członków gospodarstwa domowego,
• opis warunków mieszkaniowych,
• inne informacje niezbędne do oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy,
• deklarację o dochodach gospodarstwa domowego z okresu pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
• oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,
• oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Poza wyznaczonym terminem mogą być składane wnioski osób, które:
• utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej bądź katastrofy budowlanej:
• ubiegają się o wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy;
• pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub nie mogą wstąpić w prawa najmu po śmierci najemcy;
• występują o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu;
• nabyły prawo do lokalu zamiennego;
• spłaciły zadłużenie czynszowe;
• występują o zamianę obecnie zajmowanego lokalu na lokal mniejszy lub o niższym standardzie (z niższą stawką czynszu).

Kompletne wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, którą powołuje na czas trwania kadencji Rady Miejskiej w Wołominie w drodze Zarządzenia, Burmistrz Wołomina. Po zaopiniowaniu wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, w terminie do 30 listopada danego roku, sporządza się listę osób oczekujących na najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Wołomin, w tym o zamianę i najem socjalny lokalu, która po akceptacji Burmistrza Wołomina jest realizowana od stycznia następnego roku.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa, uwzględniając aktualną liczbę wolnych lokali oraz zapisy niniejszej uchwały, opiniuje listę osób, które otrzymają propozycję zawarcia umowy najmu wytypowanego lokalu. Zawarcie umowy najmu następuje wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez Burmistrza Wołomina lub osobę upoważnioną.

W sprawie uzyskania informacji o pomocy mieszkaniowej można skontaktować się z pracownikami Zespołu ds. Mieszkaniowych pod numerem telefonu 22 763 30 50 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Dokumenty (kliknij na wybrany plik, żeby rozpocząć pobieranie):
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego, zamianę, inne wraz z załącznikami (.DOC)
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego, zamianę, inne wraz z załącznikami (.PDF)