Pomoc osobom uzależnionym

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołominie

al. Armii Krajowej 34
05-200 Wołomin
e-mail: gkrpa@ops.wolomin.pl

Zakres działalności:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej, w tym ochrony przed przemocą w rodzinie:

  • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią
  • motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
  • kierowanie do biegłych sądowych na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie.

2. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności usytuowania punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

3. Uczestniczenie w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych w ramach upoważnienia Burmistrza.

4. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

• LIX-177/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 (aktywny link do Biuletynu Informacji Publicznej)

• LXXIII-148/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LIX – 177/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. (gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) (aktywny link do Biuletynu Informacji Publicznej)