Pomoc osobom uzależnionym

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołominie

al. Armii Krajowej 34
05-200 Wołomin
e-mail: gkrpa@ops.wolomin.pl

Zakres działalności:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej, w tym ochrony przed przemocą w rodzinie:

  • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią
  • motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
  • kierowanie do biegłych sądowych na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie.

2. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności usytuowania punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

3. Uczestniczenie w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych w ramach upoważnienia Burmistrza.

4. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

UCHWAŁA NR XLIII-209/2021 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

UCHWAŁA NR XLVII-49/2022 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022