Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1508) do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Na podstawie ww. przepisu organizowana jest pomoc osobom niepełnosprawnym.

1. Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy.
W ramach tego zadania gmina Wołomin organizuje dowóz osób niepełnosprawnych intelektualnie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach i Tłuszczu. Rodzice lub opiekunowie osób powyżej 24 roku życia, które otrzymały decyzję wydaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach lub Tłuszczu i chcą skorzystać z transportu organizowanego przez gminę Wołomin, mogą złożyć wniosek do Burmistrza Wołomina w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie

Organizacje działające w ramach ww. zadania, na terenie Gminy Wołomin na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

1. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki
ul. Jasna 22
00-54 Warszawa

Koło Powiatowe w Wołominie
z siedzibą przy ul. Kościelnej 43
05-200 Wołomin
telefon do kontaktu 22/ 827-21-30
www.pzn-wolomin.cba.pl

Projekt realizowany we współpracy z PZN, zakłada wsparcie co najmniej sześćdziesięciu osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Wołomin. Koło zajmuje się m.in.:
1) organizacją warsztatów o charakterze edukacyjnym, związanych z nauką wykonywania czynności dnia codziennego,
2) organizowaniem aktywności połączonych z doskonaleniem umiejętności radzenia sobie w nieznanym terenie,
3) organizowaniem akcji promujących integrację środowiskową połączonych z nauką autoprezentacji: Międzynarodowy Dzień Białej Laski, Spotkanie z Mikołajem.

2. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKA” Wołomin
z siedzibą przy ul. Polnej 2 m 8fponarka@onet.pl
telefon do kontaktu 776-37-32
Projekt realizowany we współpracy z Fundacją, zakłada wsparcie całego środowiska osób niepełnosprawnych w Gminie Wołomin, poprzez zorganizowanie Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, a także organizowanie turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych w czasie wakacji.

Pomoc osobom chorym i samotnym

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1508) do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Gmina Wołomin na podstawie ww. przepisu podjęła się zadania pomocy osobom chorym i samotnym.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 roku poz. 450, z późn. zm.) Gmina Wołomin zleciła realizację pomocy osobom chorym i samotnym :
1. Zapewnienie usług medyczno-pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach .

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49
NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Stacja Opieki Caritas Wołomin
z siedzibą przy ul. Kościelnej 54.
warszawa-praga@caritas.pl
www.warszawa-praga.caritas.pl
telefon do kontaktu 619-44-76

Zadanie polega na pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w ich domach poprzez:
1) zapewnienie usług medyczno-pielęgnacyjnych,
2) poradnictwo w sprawach medycznych higieny i odżywiania, sprawach problemowych, pojawiających się w toku sprawowania opieki,
3) pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów medycznych, socjalnych,
4) prowadzenie instruktażu dla innych osób podejmujących się opieki nad chorym,
5) wypożyczanie podopiecznym sprzętu medycznego i środków medycznych niezbędnych w toku opieki i leczenia.
2. Zapewnienie opieki paliatywno-hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka stacjonarna.

Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w Wołominie
z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 44
hospicjum@opionisci.rel.pl
www.hospicjumopatrznosci.org
telefon do kontaktu 787-26-66

Zadanie polega na opiece nad osobami nieuleczalnie chorymi w końcowym okresie ich życia poprzez:
1) pomoc chorym, którzy nie mogą dłużej przebywać w oddziałach szpitalnych, w domach rodzinnych lub domach opieki ze względu na towarzyszące chorobie objawy.
2) pomoc medyczną osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami, zwłaszcza chorobami nowotworowymi
3) wspieranie rodzin, które ze względu na trudne sytuacje życiowe potrzebują pomocy w opiece nad bliskimi na czas przejściowy.

Standardy_Dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie

W dniu 23 lipca 2019r Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę Nr X-100/2019 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie. Dom przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ze spektrum autyzmu i osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami. Dom przeznaczony jest dla 35 osób które wyszły z systemu edukacji.

Uchwała w sprawie utworzenia ŚDS

Dom powstał na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010, nr 238, poz. 1586 z późn.zm.)

Tu znajdziesz szczegóły: informacja

Osoby zainteresowane udziałem w ŚDS w Wołominie muszą złożyć :

Wniosek

Zaświadczenie od lekarza

Zaświadczenie od lekarza specjalisty