Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie

W dniu 29 listopada 2022 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Wołomin promesy dotyczącej finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa
spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie”
realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Opis zadania: Inwestycja przewiduje rozbudowę dróg publicznych w Wołominie polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodników, dodatkowych miejsc postojowych, zjazdów do przyległych nieruchomości, oświetlenia drogowego w technologii LED, odwodnienia, pasów zieleni, poboczy utwardzanych, elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania poziomego i pionowego oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą teletechniczną. Projektowane drogi poprawią stan infrastruktury drogowej i wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w centrum Miasta i Gminy Wołomin.

Wartość dofinansowania: 8 810 230,53
Całkowita wartość zadania: 9 774 906,46

logotypy BPPoprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie