Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie

W dniu 12 sierpnia 2021 r. Gmina Wołomin podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zadania pn. „Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie” w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Zakres przedsięwzięcia:
Otwór geotermalny Wołomin GT-1 zlokalizowany zostanie na terenie działki nr ew. 147/9 obręb 0027 Wołomin, tj. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacja „Huragan” w Wołominie.
obejmuje wykonanie otworu badawczego Wołomin GT-1, poszukiwawczego za wodami termalnymi, w tym:
Etap 1. Lokalizacja otworu na działce 147/9, obręb 0027 Wołomin, wraz z pracami przygotowawczymi: wyrównanie terenu, montaż urządzenia wiertniczego, przygotowanie zaplecza wiertni.
Etap 2. Wykonanie otworu zgodnie z projektem robót geologicznych. Projektowana głębokość odwiertu powinna wynieść 1600 m (±10%), dla udostępnienia wód jury dolnej. Metodyka wykonania wiercenia – system mechaniczno-obrotowy, świdrami/koronką.
Etap 3. Testy i badania hydrogeologiczne – pompowanie oczyszczające i pompowanie próbne, pobór próbek wody.
Etap 4. Realizacja badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników badań. Efektem rzeczowym będzie dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne wód termalnych ujętych otworem Wołomin GT-1.

Zaprojektowane badania geologiczne i planowane do wykonania roboty geologiczne ukierunkowane są na badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskania energii cieplnej z wód termalnych. W wyniku realizacji prac wykonany zostanie 1 otwór wiertniczy (geotermalny).

Zgodnie z umową o dofinansowanie montaż zadania przedstawia się następująco:
Wartość dofinansowania: 12 070 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 12 070 000,00 zł
Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie