Programy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Gmina zobowiązana jest podejmować działania w kierunku realizacji ustawowych zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 713 z późn.zm.), nakłada na gminę obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia,
art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn.zm.) , nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji oraz oceny efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Rada Miejska w Wołominie podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programy :

  1. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka na lata 2018-2020
  2. Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata 2018-2020
  3. Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego na lata 2018-2020

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w Urzędzie Miejskim w Wołominie realizuje
Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
pokój 211
tel. (22) 763 30 72/76
dialog@wolomin.org.pl

PROGRAMY ZDROWOTNE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ WOŁOMIN W 2020 ROKU

Inwestycja w edukację zdrowotną i badania profilaktyczne, to skuteczne działania w realizacji głównego celu programów ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin, jakimi są poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy oraz zmiana świadomości na prozdrowotną. Programy działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin są propozycją działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki, zgodnych z wytycznymi Narodowego Programu zdrowia 2016-2020, skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców.

Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z gryp ryzyka

Uważa się, że w Europie około 5% dorosłych zapada co roku na objawową grypę, co prowadzi do dużej liczby hospitalizacji i zgonów. Coroczne szczepienie osób starszych i innych grup obciążonych zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby jest najskuteczniejszym środkiem zmniejszania zachorowalności i umieralności związanej z grypą sezonową. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zalecają szczepienie przeciwko grypie osób starszych (zwykle  w wieku ≥65 lat) oraz przewlekle chorych. Osoby po 60 roku życia są wyjątkowo narażone na zachorowalność na grypę i bardziej odczuwają skutki powikłań pogrypowych.
Gmina Wołomin podpisała, w ramach realizacji działania umowy z czterema podmiotami leczniczymi:

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2
ul. Wileńska 74 Wołomin tel. 22 776 26 56, 787 54 16

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
ul. Prądzyńskiego 11 Wołomin, tel.22 776 26 86, 22 776 26 05

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAK-MED
Al. Armii Krajowej 64/13 Wołomin, tel. 22 499 80 60, 787 80 10

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia DEKAMED
ul. Mieszka I 16 tel. 22 776 30 31, 22 787 78 68

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Słoneczna-Med
ul. os. Słoneczna 4 , tel. 22 250 00 50, kom. 502 581 257

Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom typu C

Realizację programu szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C w Gminie Wołomin rozpoczęto w 2010 roku. Należy wiedzieć, że meningokoki żyją w wydzielinie jamy nosowo-gardłowej. Ok 10% zdrowych dorosłych osób jest nosicielami meningokoków, a u młodzieży ten procent może być dwukrotnie wyższy. Zakażenie meningokokami wywołuje ropne zapalenie opon mózgowych lub zakażenie krwi. Młodzież najbardziej narażona jest na zarażenie się meningokokami typu C, ponieważ często zapomina o zachowaniu podstawowych zasad higieny. Dzielenie się wspólnym posiłkiem, picie z jednej butelki, to najkrótsza droga do zakażenia.
W Gminie Wołomin realizację szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży rocznik 2004, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wołomin realizują cztery podmioty lecznicze:
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2
ul. Wileńska 74 Wołomin tel. 22 776 26 56, 787 54 16
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
ul. Prądzyńskiego 11 Wołomin, tel.22 776 26 86, 22 776 26 05
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAK-MED
Al. Armii Krajowej 64/13 Wołomin, tel. 22 499 80 60, 787 80 10
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia DEKAMED
ul. Mieszka I 16 tel. 22 776 30 31, 22 787 78 68

Z powodu ogłoszenie epidemii nie możliwe było przeprowadzenie akcji szczepień przeciwko meningokokom typu C młodzieży

“Rodzicielskie ABC”

Profilaktyka i edukacja kobiet ciężarnych stanowi niezbędny warunek zachowania zdrowia przez matkę i dziecko oraz przyczynia się do ograniczenia umieralności okołoporodowych. Istotną rolę w edukacji prorodzinnej odgrywają szkoły rodzenia, które przygotowują przyszłych rodziców do bezpiecznego przebiegu ciąży, aktywnego porodu i połogu oraz do pełnienia roli matki i ojca. Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych rodziców, gmina Wołomin zaproponowała działania mające na celu zredukowanie nadmiernego lęku przed porodem oraz pomoc w pokonaniu rozmaitych oporów związanych z opieką nad maleńkim dzieckiem. Dofinansowaniem zostanie objętych 50 rodzin. Cykl szkoleń prowadzi:
PEREŁKA Szkoła Rodzenia Małgorzaty Olszewskiej Centrum Położniczo Ginekologiczne Wołomin, ul. Kościelna 38, I piętro, sala nr 2 tel.604 300 271

Pliki do pobrania:

grypa 2018-2020

meningokoki 2018-2020

narodowy program zdrowia 2016-2020

Obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ogłasza się konkurs ofert na realizację szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka w ramach Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka na lata 2018-2020.(wyniki)

Ogłasza się konkurs ofert na realizację szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach Programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego na lata 2018-2020.  

(wyniki)

Ogłasza się konkurs ofert, na realizację szczepień przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2007 roku, w ramach Programu szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata 2018-2020, działania podejmowane w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży.

(wyniki)

TELEOPIEKA w Gminie Wołomin

Gmina Wołomin w odpowiedzi na złożony w październiku 2019 roku Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania własne gminy Wołomin, związane z organizowaniem i świadczeniem usług teleopiekuńczych w 2020 roku , podpisała umowę i  otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 6 543,00 zł. Całość zadania wynosi 19 892,00zł. W ramach zadania usług teleopiekuńczych Gmina Wołomin zakupiła 20 opasek oraz wykupiła abonament na świadczenie usług teleopieki  z firmą SiDLY Sp. z o.o . Program teleopieki skierowany jest do mieszkańców Gminy Wołomin po 60 roku życia.

Opaska na ręku seniorów zapewnia im poczucie bezpieczeństwa.

Programy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej